چگونه به برگه های پنهان برویم؟


اکثر مرورگرها مجموعه ای از فلش یا عملکرد موشواره ای دارند که به شما امکان می دهد در هنگام باز بودن بسیاری از برگه ها پنهان شوند. من برای دستیابی به زبانه هایی که از سمت راست پنجره خاموش شده ام ، نمی توانم ویژگی هایی مانند این را پیدا کنم. من جدیدترین نسخه را به روز کردم و به نظر می رسد هنوز هیچ چیز در تنظیمات وجود ندارد. در حال حاضر ، تنها راهی که باید آنها را ببینم ، کشش صفحه من از عرض مانیتور و کشیدن قسمت اعظم پنجره مرورگر به بیرون از صفحه ، انتخاب زبانه ای است که می خواهم استفاده کنم ، سپس تغییر اندازه پنجره به چیزی که من هستم. در واقع می توانید ببینید.